۶ روز از بازداشت غیرقانونی زینب طاهری گذشت

۸۷۳

۶ روز از بازداشت غیرقانونی زینب طاهری گذشت.

بیش از ۱۴۴ ساعت از بازداشت غیر قانونی خانم زینب طاهری میگذرد و هنوز هیچ خبری از ایشان در دست نیست.