دکترنورعلی تابنده : «همین لحظه را غنیمت بدانید»

۹۸۱

بخشی از فرمایشات حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده  مجذوبعلیشاه – ١٣٩۶/٨/١٣

… در دو سه کلمه عرض کنم که عمر را خدا می‌داند، هیچکس هم نمی‌داند کِی زنده خواهد شد، کِی زنده نخواهد شد؟ یعنی کی خواهد مرد، کی نه؟ همینجور من. من تا زنده‌ام که خب همان اول هم گفتم خداوند یک وظیفه‌ای به گردنم گذاشته که نه استعفا دارد، نه فراموشی دارد، نه… از خدا می‌خواهم که به من دست و پا و عقل و فکری بدهد که تا آخر عمرم وظیفه‌ام را انجام بدهم. “”بنابراین از حالا فکر این که بعد از من کی خواهد شد- همان کسی که فکر می‌کند معلوم نیست بعد از منی باشد، زنده باشد- هیچ از این فکرها نکنید، همین لحظه را غنیمت بدانید. عرضی ندارم دیگر.