۱۲۹ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت

۱,۳۰۸

چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ – ۲۷ جون ۲۰۱۸ میلادی