پرده ها افتاد و عریان شد که حکم قتل درویشِ شهید محمد ثلاث از کجا صادر شده است

۱,۱۸۵

پرده ها افتاد و عریان شد که حکم قتل درویش شهید محمدثلاث از کجا صادر شده است و توطئه از پیش طراحی شده علیه درویشان خلد آشیان از کجا هدایت می شده است؟!

با توجه به تمام اسناد ارائه شده دالّ بر بی گناهی درویش شهید محمدثلاث و تلاش های بین المللی ، زودتر از موعد مقرر ایشان بدار کشیده شد!
البته می دانستیم این را ، چراکه سالهاست با آن درگیریم.

اما؛ اکنون عریان شد و شاید برای کسانی که خود را به کوری و کری زده اند!…

فرعون از قتل شهید درویش محمدیاورثلاث به دست قوه فاسدغذائیه (قضاییه) تمام قد دفاع کرد.
‏خامنئی البتکین در دیدار امروز خود با دژخیمان قوه غذائیه (قضاییه) از اعدام شهید درویش ⁧محمد ثلاث ⁩، به صورت تمام و کمال دفاع کرد و گفت :

امروز قوه غذائیه (قضاییه) از جانب دشمنان خارجی و غافلین داخلی، آماج شدیدترین فشارهای تبلیغی و رسانه ای است!

حقیر ⁩در ادامه گفت : در این تبلیغات، یک قاتل بی رحم که چند جوان حافظ امنیت! را به قتل رسانده و در یک فرآیند قانونی و منصفانه! چند ماهه به جرم وی رسیدگی و محکوم شده است، مظلوم جلوه داده می شود و قوه غذائیه ‌(قضاییه) ی دلسوز و پیگیر حقوق مظلومین! ظالم و متجاوز معرفی می‌شود.
پ. ن. : (اگر قانونی وجود داشت! باید مهاجمان به درویشان را محاکمه و به اشد مجازات می رساندند! اینجا همه چیز وارونه است! مهاجم وحشی طلبکار هم می شود!)
اوج حماقت و رذالت رژیم حاکم را در همین اظهارات کوتاه که پیشتر هم دیگران گفته بودند را می توان دید!

پیش از آنکه هنوز دادگاهی برگزار شود و موضوع بررسی شود و حتی پرونده ای تشکیل شود! در رسانه های رسمی پلیسِ آر. پی. جی. زن در مسند قضاوت نشست و حکم قتل شهید درویش محمدثلاث را صادر کرد و پس از آن نیز در تریبون های جمعه_شوهای حکومت این حکم قتل داده شد و در نتیجه، به اجرا درآمد!

شهید درویش محمد ثلاث نپذیرفت که از اعتقاد خود بازگردد و علیه مولایش سخنی بگوید که دژخیمان می خواستند! و جانش را بر سر این مهم گذاشت!

خامنئی باهوش تر از این بود که بطور مستقیم به اهل صوف ⁩ حمله کند! اما؛ بدل کودنش و مشاورانش احمقتر از بدل، از خلقیات او چیزی نمی دانند!
بیدادستانی را قانونی و منصفانه می داند که؛ حتی یک مدرک هم علیه درویش شهید  محمد ثلاث ⁩ وجود نداشت و بالعکس! اسنادی متقنّ دالّ بربی گناهی ایشان وجود داردکه توسط وکیل ایشان ( زینب طاهری ⁩ ) ارائه شد و درکمال وقاحت نادیده گرفته شد و زودتر از موعد مقرر شده ای که اعلام شده بود ایشان را بقتل رساندند.
بیدادستان رژیم حاکم که؛ بدل رهبر حقیر ⁩ رفتار وحشیانه اش را قانونی و منصفانه می خواند! یک روز پس از بقتل رساندن درویش شهید محمد ثلاث ،⁩ وکیل ایشان را به جهت ارائه اسناد بی گناهی موکلش دستگیر و زندانی کرد! این است چهره حقیقی رژیم اهریمنی حاکم بر ⁧ ایران ⁩.

https://t.me/rayenitar/1880