«موریانه های فقری» ؛ فرمایشات جناب آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۱,۰۴۰

موریانه های فقری 

پرهیز از ایجاد تفرقه : فرمایشات جناب آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه بتاریخ جمعه چهارم فروردین ماه ۱٣۹۶ خورشیدی

برای مشاهده فایل تصویری به تلگرام اینفوصوفی مراجعه کنید :

https://t.me/infosufi/1183