در اقدامی غیرقانونی دادسرا اجازه اختیار وکیل را به خانم زینب طاهری نمیدهد!

۸۲۵

بیژن قاسم زاده؛ بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه از قبول وکلای معرفی شده برای وکالت خانم  زینب طاهری سرباز زد.