دو درویش گنابادی از بند رها شدند؛ به امید رهایی دیگر عزیزان

۹۲۴

معصومه براکوهی از زنان درویش زندانی با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آزاد شد.

همچنین ایوب اسدی، درویش زندانی که به بیماری ام اس مبتلا بود چندی پیش آزاد شد.