کانال تلگرامی منتسب به خانم زینب طاهری : « ضرب العجل ۴۸ ساعته به دادستان!»

۱,۳۴۳

آقای دادستان فاسد تهران؛ درصورتیکه خانم زینب طاهری (وکیل دادگستری و حقوقدان شجاع) تا پایان وقت اداری روز شنبه آزاد نشود و این سناریو کثیف را تمام نکنید، مستندات متقن و غیرقابل انکار فساد مالی شما را منتشر میکنیم.

نمایندگان مجلس اگر غیرت و شرف دارند این اسناد را بررسی و پیگیری کنند علی الخصوص پرونده فساد دادستان تهران و قضات دادگاه انقلاب همچون ابوالقاسم صلواتی، در غیراینصورت لیاقت نمایندگی مردم را ندارند.