تقی رحمانی همسر خانم نرگس محمدی : قفسش برده به جایی دل ما شاد کنید

۸۹۳

تقی رحمانی همسر خانم نرگس محمدی در صفحه تلگرامی خود نوشت :

قفسش برده به جایی دل ما شادکنید.
نرگس محمدی عمل کیسه صفرا شده است به مراقبت و معاینه برای دیگر بیماری هایش نیاز دارد.
حتی بعد از بیمارستان او به ادامه درمان نیاز دارد.
۳ سال است که مرخصی نیامده است. پس حق مرخصی دارد.این حق را طلب می کنیم.
پس ، قفسش برده به خانه دل ما شاد کنید.