امتناع یک درویش زندانی از حضور در جلسه دادگاه انقلاب

۹۱۷

ابوالفضل صحرایی از درویشان زندانی محبوس در تیپ سه زندان تهران بزرگ از حضور در جلسه محاکمه خودداری کرد.

به گزارش مجذوبان نور ، آقای صحرایی کیفرخواست صادرشده برای درویشان زندانی و نیز سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب را مصداق تفتیش عقاید دانسته و محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل و عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی پرونده‌ی درویشان را از جمله دلایل عدم حضور در دادگاه عنوان کرده‌است.

آقای صحرایی همچنین از یک ماه گذشته در اعتراض به نقض گسترده‌ی حقوق درویشان در زندان تهران بزرگ دست به تحصن زده ‌است.