پزشکی قانونی از صدور جواز دفن درویش شهید محمد ثلاث خود داری کرد

۱,۱۶۵

تلگرام منتسب به خانم زینب طاهری وکیل درویش شیرمحمدیاور ثلاث شهید راه حق می نویسد :

خانواده شادروان محمد ثلاث برای اخذ جواز دفن و جری تشریفات قانونی جهت امور ثبتی و اداری به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند و پزشکی قانونی از صدور جواز دفن خود داری کرده و مدعی است ، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت ناجا حق دفن نداشته اند.

ماموران اداره اطلاعات و همچنین پلیس اطلاعات و امنیت نیز پاسخگوی خانواده آن مرحوم نیستند!

لازم به توضیح است پیکر مرحوم درویش محمد ثلاث پس از اجرای حکم شبانه به شهرستان منتقل شد و بدون اجازه خانواده و معاینه پزشکی قانونی دفن شده و بروی قبر او بتن ریزی شد!

هرگز معلوم نشد آیا پیکر او واقعا در آن مکان دفن است یا خیر و چه بلایی به سر او آمده است.

دادستان تهران، وکیل محمد ثلاث سرکار خانم زینب طاهری را نیز که به این اقدام معترض بود به اتهام واهی تبلیغ علیه نظام بازداشت کرد.