سیر و سیاحت سایتهای ضدتصوف در ابرهای مالیخولیایی!

۹۸۴

یکی از سایتهای  تکفیری موسوم به “ادیان نت” که سالهاست برطبل عناد با اهل الله و طریقت درویشی میکوبد، دوباره به جست و خیز افتاده و سئوالات مضحکی طرح میکند که نمونه ای ازآن را در سطور زیر ملاحظه میکنید:

با روی کار آمدن “جذبی”، پسوند “گنابادیه” برداشته می‌شود!

۱۳۹۷/۰۴/۱۳

طریقه صوفیان نعمت‌اللهی وقتی وارد خاندان بیچاره بیدختی یا همان گنابادی‌ها شد به “نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی” تغییر نام داد. درحقیقت اقطاب گنابادی راضی به چنین طریقتی شدند. اما با انتخاب سید علیرضا جذبی بعنوان جانشین نورعلی تابنده، همان کاری را که گنابادی‌ها کردند، جذبی نیز می‌کند و نام طریقه را به “نعمت‌اللهی جذبیه” تغییر می‌دهد؟

مطلب اجمالی- طریقه صوفیه نعمت‌اللهی با ورود به خاندان بیچاره بیدختی که بعدها به تابنده تغییر شهرت یافت، به طریقه نعمت اللهی سلطان‌علیشاهی یا همان صوفیان گنابادی مشهور شد. اکنون که قطبیت از خاندان بیچاره یا همان تابنده در حال رخت بربستن است، آیا پسوند این طریقه هم تغییر می‌کند؟ آیا بعد از تابنده، نامی همانند “نعمت‌اللهی جذبیه” بر این طریقه نهاده می‌شود؟ آیا دیگر افرادی که داعیه قطبیت و جانشینی تابنده را داشته‌اند، مطیع علیرضا جذبی خواهند شد؟ آیا با انتخاب سید علیرضا جذبی که نفوذ زیادی در بین صوفیان گنابادی ندارد، انشعاب جدیدی در این طریقه رخ می‌دهد؟ آیا به قول صوفیان “مولا زاده‌های گنابادی” که از مدعیان قطبیت بوده و هستند، جذبی را بعنوان قطب این طریقه قبول می‌کنند یا همانند گذشته در طریقه نعمت اللهی انشعابات جدیدی رخ می‌دهد؟ صوفیانی که در زمان حیات قطب خود، نمایندگان معرفی شده از سوی او را قبول نکردند، چطور یکی از مشایخ معمولی را بعنوان قطب بعدی قبول خواهند کرد؟ آیا مشایخی همچون یوسف مردانی، محجوبی و آزمایش و شریعت قمی، به چنین انتخابی گردن می‌نهند؟

همه اینها سوالات جدی است که با انتخاب علیرضا جذبی بعنوان جانشین نورعلی تابنده به وجود آمده است. ضمن آنکه سابقه مدعیان قطبیت تابنده چنین تبعیتی را از قطب جدید بعید می‌نمایاند.‌ ‌