سخنرانے جناب دکترنورعلےتابندہ نیز ممنوع است؟! آیا صداے ایشان نیز بازداشت است؟! 

۱,۱۰۶
با نام حمایت از سلسلہ و بزرگان! کلید ایراد گرفتن از ( این )فعالیت ھاے درویشان آغاز شد!
با حمایت از برخے بہ عملکرد ایشان حملہ مےکردند و ابزارشان ھم این بود کہ اینھا سلسلہ را سیاسے کردہ اند! و دفاع از حقوق شھروندے را سیاست جلوہ مےدادند و مےدھند!
(نکتہ: بسیارے از این افراد خود را منتقد و برخے، مخالف رژیم معرفے مےکنند), این روند تفرقہ انگیز در سال گذشتہ بہ اوج رسید و بسیارے را در بر گرفت!
با پیش زمینہ ھایی کہ صورت گرفتہ بود و کم کم بہ زمان حملہ نزدیک مےشدند! فاز پسین کلید خورد! و بطور مستقیم در حمایت از اشخاص و بہ اصطلاح دفاع از سلسلہ! فحاشے ھا آغاز شد .
با صفحاتے کہ ساختہ بودند، بہ عدہ اے فحاشے مے کردند و با صفحاتے دیگر، بہ طرف مقابل حملہ مےکردند!
در اصل دو طرف حملات خود اینھا بودند و دیگران این را نمےدانستند! و البتہ در این بازے عدہ ای ھم فریب خوردہ و ھمراہ شدند.
این موضوع را بقدرے طولانے کردند کہ از حالت شخصے خارج و بہ کل سلسلہ روان شود و بتوانند بہ بزرگان سلسلہ اھانت کنند و این ھم برنامہ ریزے شدہ بود براے شکستن حرمت ھاے “مراد و مریدے”.
و این فاز را ھم تا حدودے انجام دادند، ولیکن فقط از جانب خودشان! چون یک درویش ھیچگاہ بہ ولے نعمت خود اھانت نمے کند و این رفتار فقط و فقط از حرامزادہ ھا برمےآید.
بہ ھر جھت ھدفے کہ داشتند تفرقہ در میان این بنیان مرصوص بود کہ؛ توسط افراد خام کہ آلت دست قرار گرفتہ شدند صورت گرفتہ شد.
این کار تا آنجایے بایستے پیش مےرفت کہ؛ بےاعتمادے میان درویشان روان شود! تا ھنگامے کہ حملہ صورت گرفت، درویشان نتوانند مانند گذشتہ منسجم باشند و اقدام بہ دفاع کنند!
پس از حملہ بہ گلستان ھفتم کہ ھمین افراد آن را رقم زدند، با حصر “قطب” سلسلہ و عدم دسترسے درویشان بہ بزرگ زمان، و عدم اجتماع فقرے، سردرگمے اے میان درویشان غالب شد و نگرانے از اینکہ مبادا کارے انجام دھند کہ موجبات زحمت بزرگانشان شود!  و این گروہ ھمچنان بہ لجن پراکنےھا ادامہ دادہ و مےدھند! و تنھا ھدفشان منسجم نشدن درویشان بہ جھت مطالبہ حقوق خود مےباشد.
و در این مدت چہ بسیار دیدیم کہ بہ ھرگونہ فعالیت حقوق بشرے و افراد و نھادھاے حقوقے نیز حملہ کردند!
حتے کار را از آن ھم فراتر بردہ بہ شیخ سلسلہ نیز موذیانہ حملہ ور شدہ و نظرات فقھا را نیز رد کردہ و بہ تمسخر گرفتند!
در کنار ھم گذاشتن ھمہ رفتارھاے این مزدوران بخوبے مےشود ھدف این مفسدان را کہ بہ ھیچ چیزے باور ندارند، را درک کرد و ماندم کہ چطور برخے ھنوز بدنبال افکار شیطانے اینھا روان ھستند و بہ حق طلبان حملہ ور مےشوند!؟
بیش از ۵ ماہ از حصر خانگے حضرت دکترنورعلےتابندہ مےگذرد و ھربار کہ کسے اعتراضے مےکند حملات آغاز خواھد شد!؟ و بکار بردن واژہ “حصر” را ھم بر نمے تابند و با استدلال ھاے واھے کہ ھیچ باورے بہ آن ندارند مےخواھند صورت مسئلہ را پاک کنند! گروھے از درویشان حتے نمےخواھند بپذیرند! کہ در این بارہ سخنے بگویند! گویے مسخ شدہ اند!
گرچہ کل این ماجراے توطئہ آمیز مضحک است! اما؛ بہ این فکر نمےکنیم؟! کہ؛ سخنرانے جناب دکترنورعلےتابندہ نیز ممنوع است؟! أیا صداے ایشان نیز بازداشت است!؟
دلایل مضحکے کہ برخےھا تحت تأثیر اراجیف ھمین ھا عنوان مےکنند فقط بدرد خودشان مےخورد و نمےتواند براے ما ارزشے داشتہ باشد!

 

مقالات وارده – م. ج.