روش درمان! بہ “ضد” و “ند”

۸۷۸

ھو

۱۲۱
بنام یزدان پیروزگر
روش درمان! بہ “ضد” و “ند”
در طب قدیم دو روش عمومے در معالجہ استفاده مےشد کہ تحت عناوین “علاج بہ ضد” و “علاج بہ ند” از آن سخن گفتہ مےشود.
علاج بہ ضد بہ این مفهوم است کہ خوراک یا دارویے بہ مریض خورانده شودکہ مخالف خوراک یا علتے باشد کہ مرض را بوجود آورده.
علاج به ند به این معنے است کہ با همان نوع خوراک یا عاملے کہ منشاء بیمارے بوده بیمار را معالجہ نمایند.
براے مثال، مےتوان بسیارے از بیمارے‌ها کہ منشاء استفاده از روغن‌هاے صنعتے دارند (مثل کبد چرب) را با استفاده از روغن دیگرے مثل روغن دنبہ کنترل کرد. مثلا بسیارے از جوش‌ها در سطح پوست ناشے از مصرف روغن‌هاے نباتے یا دانه‌هاے روغنے خشکبار است و روغن‌هاے نباتے از سطح پوست دفع مےشوند. چنانچہ بر روے این جوش‌ها دنبه گذاشته شود بعد از مدتے نہ چندان طولانے جوش سر باز کرده و معالجہ مےشود. این روش علاج بہ ند است. همین بیمارےها را نیز مےتوان با استفاده از ترشی‌هایے نظیر سرکہ سیب و آبغوره یا سرکہ عسل بهبود داد که روش علاج به ضد است.
علاج بہ ند کمتر مورد توجه اطباء است تا علاج  بہ ضد. در صورتے که علاج بہ ند اغلب بسیار موثرتر است.
این موضوع در طبایع به کلے قابل طرح است. مثلا گرمے را مےتوان هم با سردے (علاج بہ ضد) و هم با گرمے (علاج بہ ند) معالجه نمود که در طب سنتے هر دو روش بہ کرات بکار گرفتہ مےشود.
این مبحث سرفصل بسیارے از درمان‌ها است و مےتوان با تدبر در نوع و منشاء بیمارے بہ روش معالجہ آن پےبرد.
و اما بعد:
این نمونہ آوردہ شد از جھت اینکہ ھم نقبے بہ گذشتہ زدہ باشیم و چیزے از نیاکان یاد بگیریم و ھم بہ موضوع مھمے کہ بہ آن اشارہ مے کنم بہ صورت کلے بہ پردازیم.
در سالھا و سدہ ھاے پیشین جماعتے متحجر کہ بہ شریعت مدارھا مشھور ھستند، بہ دلایل بسیارے کہ ریشہ اے مے باشد و با سیاست آمیختہ شدہ، بطور گستردہ اے بہ اھل  تصوف حملہ کردہ و ھر جا کہ توانستہ، ایشان را قتل عام کردہ اند. اما؛ بہ دلیل ریشہ ھاے عمیق  عرفان و تصوف کہ آمیختہ با  فرھنگ و  تاریخ  ایران زمین است. و مہمتر اینکہ آمیختہ با “جان” آدمے مےباشد، نتوانستہ اند کارے از پیش ببرند و این فرھنگ ھر روزہ محبوبیت بیشترے پیدا کردہ و در این سالھایے کہ ایران دچار آفت حکومت آخوندیسم شدہ، ماھیت پوچ و اھریمنے گروہ فوق کہ بر کشور غالب شدند، نمایان تر و “محبوبیت “عرفان و تصوف بیشتر از پیش شدہ.
تا آنجایے کہ از رجال سیاسے تا گروہ ھاے  نظامے و… نیز از جریان نامبردہ، روے گردان شدند و بہ اھل تصوف و یا عرفان از هر نوعش! (عرفان در ھمہ ادیان وجود دارد، اما؛ “تصوف” مشخصا متفاوت از یک نوع عرفان است و عرفان جزئی از تصوف است!) روے آوردند کہ گمشدہ درونے خود را در میان این طایفہ بیابند.
ھنگامے کہ بہ سابقہ حملات سیستماتیک رژیم حاکم بر ایران بہ اھل تصوف نگاھے مے کنیم! پس از ھربار حملہ، خیل پیوستن مردم بہ ایشان بیش از پیش شدہ است. تا آنجایے کہ دیگر در مجالس صوفیہ جایے براے نشستن ھم وجود ندارد!
سیستم حاکم با انواع ترفندھاے نخ نما کوشش ھاے بسیارے براے حذف عرفان و تصوف بکار برد. از  تبلیغات منفے ھمراہ با تھمت و دروغ تا دستگیرے،شکنجہ،زندان، قتل و تخریب و بہ آتش کشیدن و غارت مجالس صوفیہ در شھرھاے مختلف کشور کہ در سالھاے اخیر با حکم، قوہ غذائیہ، و ھمکارے کلیہ نھادھاے امنیتے و نظامے بہ صورت گستردہ و سیستماتیک با طراحے نقشہ ھاے (ادارہ فرق و ادیان) کہ زیر نظر اطلاعات سپاہ فعالیت مےکنند و مراکز مختلف و تو در توے ضدبشرے، انجام شدہ است.
با توجہ بہ این حجم از حملات بہ صوفیہ و سرکوب گستردہ و وحشیانہ ایشان کہ نمونہ اخیرش درماھ ھاے پیش در  گلستان هفتم صورت گرفت و یکبار دیگر عمق توحش رژیم مزدور حاکم بر ایران را بہ مردم جھان نمایاند. اما؛ رژیم در این سالھا نتوانستہ بود بہ ساحت مقدس قطب سلسلہ جلیلہ نعمت اللہے سلطانعلیشاھے گنابادے تعرض کند کہ از آمال و آرزوھایشان بودھ ، گرچہ در سال ۸۶ ایشان را در زادگاھشان دستگیر کردند! ولیکن با واکنش شدید درویشان در سراسر جھان روبرو شدند و حرکت دستہ جمعے درویشان از بخش ھاے مختلف کشور بہ سوے ارض مقدس “بیدخت” موجب وحشت رژیم حاکم و دستگاھ ھاے ضدمردمے آن شد و مجبور بہ انتقال جناب ایشان بہ تھران شدند و عقب نشینے کردند!
مجالس صوفیہ را کہ حق طبیعے و قانونے ایشان است را نتوانستہ بودند بہ تعطیلے بکشانند و ایشان را حذف نمایند. گرچہ محدودیت ھای بسیارے ایجاد کردند و صدمات فراوانے بہ این طایفہ معظم وارد کردند!
تا پیش از سالھاے گذشتہ رژیم حاکم از روش ھایے بھرہ مےبرد براے حملہ کہ نتیجہ اے کہ مطلوبش بود را نمے گرفت! ھر چند با پوشش ھاے مختلف وارد مےشد و طرح ھایش را اجرا مے کرد. اما؛ ھدف حقیقے کہ پے آن بود را، (امحاء صوفیہ)، نتوانست بہ دست آورد.
این موضوع بسیار گستردہ است و جاے پژوھش دقیق دارد و تاکنون نیز بطور پراکندہ کارھایی صورت پذیرفتہ کہ کافے نبودہ است. و در این مقال نمے گنجد. فقط بصورت کلے مطابے عنوان مے شود کہ در این شرایط خفقان و سانسور و بایکوت خبرے جامعہ ، بہ خودمان مطالبے را یادآورے نماییم.
گفتہ شد کہ رژیم حاکم با روش ھاے پیشین نتوانست بہ مطلوبش دست یابد! و لاجرم بایستے از راہ دیگرے وارد مےشد! حذف فرھنگ تصوف از مھمترین اھداف این رژیم بودہ است و برنامہ ھاے گستردہ اے نیز تدارک دیدہ اند کہ در رأس این جریان جاسوسے بنام سعیدامامی اسلامے بود کہ در پروندہ قتل ھاے زنجیرہ اے در زندان بہ درک واصل شد، بر خلاف اینکہ رژیم کوشش بسیارے براے حفظ این شخص انجام داد! اما؛ موفق بہ حفظ امامے نشد و یکے از مھمترین مھرہ ھاے خود را از دست داد.
در سالہاے پس از امامے شاگردان او دوبارہ دست بکار شدند و دولت احمدےنژاد علمدار جریان ضدتصوف پس از سال ۸۴ شد.
با توجہ بہ خسارات بسیارے کہ از ۸۴ تاکنون بر اھل تصوف وارد کردند، ولیکن باز ھم مطلوبشان حاصل نشد و فقط محبوبیت اھل تصوف بیش از پیش شد!
پس بر آن شدند کہ از راہ دیگرے وارد شوند! و آن راہ! وارد شدن از در دوستے بود! با این روش جدید، افرادے را تحت عنوان درویش بمیان “درویشان” روانہ کردند و از طرف دیگر ھم بازوے دیگر رژیم کہ گروہ موسوم بہ اصلاح طلبان مےباشند وارد میدان شدند و خود را در جاھایے مدافع حقوق درویشان و البتہ دیگر مردم ایران نشان دادند!
کہ در جریان گلستان ھفتم بوضوح دیدیم کہ ھمین جماعت اصلاحاتے چگونہ حملاتے را وارد کردند و مھمترین برچسب ناچسب درویشِ داعشے را ھمین جماعت بدتر از تندروھا ایجاد کردند! کارے کہ دیگر گروہ ھا بخواب ھم نمے دیدند!
این پروژہ دو بخش مھم دارد :
نخست؛ روش جدید رژیم در برخورد ظاھرے! با صوفیہ از طریق دولت روے کار آمدہ کہ پوستہ این پروژہ است براے انحراف افکار جامعہ داخلے و بین المللے صورت گرفت.
دویم؛ نفوذے ھایی ھستند کہ کار عمدہ را در این پروژہ عھدہ دار شدہ اند!
این افراد نفوذے لازم داشتند کہ خود را موجہ نشان دھند و براے دست یابے بہ این مھم! آغاز بہ ارتباط گرفتن با برخے از درویشان سادہ دل کردند و در ھمین راستا، سایت ھا و صفحات بسیارے در فضاے مجازے تشکیل دادند و با نشر مطالب درویشے و عکس ھاے مرتبط با بزرگان تصوف نمودند کہ عموما ھم بصورت کپے می باشد!
در پس این کارھا نیز اقدام بہ برگذارے مجالس موسیقے، نمایشگاہ ھاے بہ اصطلاح ھنرے و غیرہ نمودند، براے نزدیک تر شدن بہ روحیہ لطیف درویشان! کہ در میان این افراد برگذار کنندہ مشخصا کسانے از امنیتے ھا حضور داشتند!
با نزدیک شدن بہ برخے از درویشان و جلب نظر ایشان، مھمترین کار خود را آغاز ، و آن تخریب موذیانہ چھرہ ھاے “فعال حقوق درویشان” بود! (طبق اظھارات بازجوھاے دستگاہ ھاے امنیتے رژیم حاکم، کہ شخصا بارھا با آن مواجہ شدہ ام، مے گفتند: ما با ۵% درویشان مشکل داریم.(البتہ این حرفھا پس از شکست ھاے متوالے در مقابلہ با درویشان بود! و در سالھاے اخیر عنوان مےشد، وگرنہ پیش از آن درویشان را کافر و واجب القتل مےدانستند کہ این کارھا را بارھا انجام دادند)، و آن ۵% افرادے مانند شماھا مےباشند کہ در ھر جایی مسئلہ اے پیش مےآید شماھا نخستین کسانے ھستید کہ در آنجا حاضر مےشوید! و ما این را برنمےتابیم و دستور مقابلہ با شما را داریم بہ ھر شکل ممکن!.
این روحیہ درویشان فعال موجب شد کہ نفوذے ھا کہ اکنون خود را بہ انواع حیلہ وارد حلقہ درویشان کردہ اند! درصدد تخریب ایشان برآیند و چون با واکنش دیگر ھم کیشان مواجہ مےشد این رویہ، بایستے از راہ بہ اصطلاح حمایتے از سلسلہ وارد مےشدند!
مقالات وارده – م. ج.