ظفرعلى مقیمى از دراویش بازداشت شده در شرایط وخیم جسمى بسر میبرد

۹۲۸

ظفرعلی مقیمی درویش زندانی بازداشت‌شده در حادثه گلستان هفتم در نتیجه اعتصاب غذای ۹۵روزه به افت فشار خون، ضعف شدید جسمانی، درد مفاصل و چشم و ۳۵ کیلو کاهش وزن دچار شده است.