وقتی «فحاشان حرفه ای» درکانالهای تلگرامی تکفیری ضددرویشی از طرف «مهدی طائب» لقب افتخاری «بزرگان صوفیه گنابادی» میگیرند!

۱,۳۰۵

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!

خدای بزرگ را شاکریم که یکبار دیگر عداوت معاندان را وسیله ای قرار داد تا پرده از حقایق مکتوم بسیاری کنار بزند!

اخیراً افرادی مجهول الهویه پیدا شده اند که خودرا در زمره فقیران نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی جا میزنند و با استفاده از الفاظ رکیک، حرمت فقرای ماسبق را مورد هجمه قرار میدهند. حتی در این بستر ماذونین و نمایندگان فقری حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه را نیز استثناء نمیکنند و با اتخاذ این روش هنجارشکنانه اصل و اساس حرمت و اعتبار فرمانهای حضرت آقای مجذوبعلیشاه را زیر سئوال میبرند.

این افراد مجهول الهویه که ولع عجیب اشتهار و شهوت شهرت طلبی دارند وبرای دستیازی به این منظور، قدر شکنی صاحبان فرامین فقری را پیشه خود کرده اند، با ناشیگری رقّت انگیز “بازجوهای بیسواد سیاهچالهای قرون وسطائی”رطب و یابس را بطرزی نابسامان در هم میبافند تا به خیال خود در میان اجزاء دون پایهء سپاهِ آتش به اختیارِ سایبریِ صوفی ستیز حسینیه سوزِ سیزده سال اخیر جایی برای خود دست و پاکنند، و از فرادستان خود پاگُن و سردوشی بگیرند! دلیل روشن این امر نیز جز این نیست که هرآنچه در صفحه های اینستاگرامی خود متشر میکنند بی کم و کاست و با هزار بَه بَه و چَهچَه در سایتهای معانددرویشی و کانالهای صوفی ستیز انتشار مییابد.

خزیدن در زیرِ چترِ حمایتِ این قبیل سایتها و پایگاه های تکفیری صوفی ستیز -با آن سوابق سیاه و تیره در طول سیزده سال گذشته – ننگ بزرگی است. این لکه بزرگ ننگ را با آب هفت دریا هم نمیتوان شست.

جای افسوس دارد که مشاهده میشود امثال این قبیل افراد معاند با اساس تصوف و عرفان، محیلانه میکوشند تا خودرا زبان بیان آقای دکتررضا تابنده نموده و به جای ایشان در مقاله هایی مانند “هردم از این باغ بری میرسد…” قلمفرسایی نمایند.

بزرگواری که متن مقاله مزبور در طعنه زنی به ایشان نگاشته شده بود در این خصوص در صفحه اینستاگرامی خود متذکر شد:

” بعضی از دوستان خود را وکیل آقای دکتررضا تابنده قلمداد کرده و از طرف ایشان مبادرت به پاسخگویی نموده اند. در حالی که ایشان (دکتررضاتابنده) خودشان میتوانند به فقیر پاسخ دهند… لذا از دوستان میخواهم درمسایلی که از حدود صلاحیت، قدرت و… آنها خارج است دخالت نکنند”.

ترفندی که این قبیل اشخاص به کار میبرند پیچیده نیست. این اشخاص به نام دفاع از آقای دکتررضاتابنده، به شدت درصدد تخریب وجهه ایشان هستند.

این اشخاص مجهول الهویه عمدوقصددارند تا با خوش خدمتی هرچه بیشتر، جهت گیری ضدصوفیانه و ضددرویشی و ضد سلسله گنابادی خودرا در سطرسطر نوشته های خود به اثبات رسانده و از انتشار اهانت نامه هایشان در پایگاه های تکفیری دشمنان تصوف و عرفان اسلامی احساس غرور و افتخار کنند.

وقتی متن نوشته های خیانت آمیز و پرخدعه آنان در کانال تلگرامی تکفیری “خبرگزاری صوفیه” بطور آکبند انتشار مییابد، این قضیه روشن میشود که این افراد به قدر سرموئی با افراددون پایه گردانهای ضدتصوف دوایر تکفیری”فرق و ادیان” و دست پروردگان افرادی امثال “مهدی طائب” زاویه ندارند. این درویش نماهای مجهول الهویه از طرف کانالهای تلگرامی درویش ستیز تکفیری القابی نیز دریافت میکنند که اسباب مضحکه لقب دهندگان و لقب گیرندگان است! مثلا کانالهای تلگرامی تکفیری معلوم الحال از قبیل “فرقه نیوز” و “خبرگزاری صوفیه” به نویسندگان هجونامه ها برعلیه مأذونان سلسله گنابادی لقب “بزرگان صوفیه گنابادیه” میدهند!!

آیا خنده دارتر از این تعبیر را میتوان در تصور آورد؟

جا دارد که آقای دکتر رضاتابنده بیدرنگ و به روشنی با این افراد مجهول الهویه و معلوم الحال – که هدفی جز دشمنی پنهان در لباس دوست نمائی مزورانه ندارند- مرزبندی روشن نموده و بیش از این اجازه گستاخی و بیحرمتی و هنجار شکنی به آنها ندهد.

نا رفته ره صدق و صفا گامی چند
بدنام کننده نکونامی چند