در جنگ نور و ظلمت، خورشید را نمیشود پشت هیچ ابری حصر کرد!

۱,۲۳۶

سلسله جلیله نعمت اللهی، طریقتی توحیدی و مبتنی برآموزشهای قرآنی و تعالیم اسلام ناب محمدی است. رشته اجازات این سلسله الذهب هدایت و ولایت از زمان حضرت رضاعلیه السلام تاکنون برقرار بوده و تا ظهورخاتم نیز پابرجا خواهد بود. در هردوری از ادوار و برهه ای از اعصارِ تاریخ، اقطاب جلیل القدر این طریقتِ معرفت گسترِ اسلامی مانند خورشید درخشیده و صاحبنامان معرفت پژوه بسیاری را به خودجلب کرده و تاریکی را ازدلها زدوده اند.

امروز عده ای خام خیال میخواهند در اوهام خود با تشبث به حصر و حبس قطب جلیل القدر وقت جناب آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه گنابادی  پرده ای تاریک بر اشعه اللمعات این راه نورانی بیندازند.

توطئه های شومی در سردابه های سرد طراحی شده تا قطب جلیل القدر سلسله گنابادی محصور، و اراداتمندانشان از دیدارشان محروم گردند.

طراحان تباه فطرت این توطئه ها با  ایجاد جو انگ چسبانی و مارک زنی، درصددند تا عموم علاقمندان تصوف و عرفان را دچار خمودگی و بیعملی و انفعال بنمایند تا شاید تدریجاً اذهان مشتاقان، به عدم دیدار بزرگ وقت خو بگیرد و این امر غیرقابل قبول و شاذّ و غیرعادی، تبدیل به عادت جاریه گردد!

این گستاخان بی ایمان ضد تصوف و عرفان دست و پا میزنند تا شب را روز جلوه دهند؛ و باایجاد جو ارعاب، دراویش  را به خودسانسوری دچار سازند تا جائی که حتی از به کاربردن واژه حصر نیز وحشت داشته باشند و از آن سرباز بزنند! برپا کنندگان این سوانح دهشتناک، با ناجوانمردی وصله اتهام  را به دیگران میچسبانند وفضا را تنگ،  و ننگ و بیغیرتی را سکه رایج وقت مینمایند و سکون و سکوت را ارجح بر دادخواهی و تلاش برای رفع حصر غیرعادلانه از مجاری قانونی  جامیزنند!

مجریان این برنامه ریزیهای خطرناک  به دلیل استفاده از حداکثر لجن پاشی شاید تااندازه ای بر اذهان عده ای تاثیر گذاشته و کاری کرده اند که عده ای سردرلاک فرو برند و با خونسردی و بیتفاوتی نظاره گر این حوادث اسفبار باشند.

از محتویات کانالها و سایتهای ضددرویشی – که هرروز گروهی از فحاشان حرفه ای را با القاب پرطمطراق “بزرگان صوفیه گنابادی” معرفی میکنند-  میتوان به منویات تبهکاران سیاهدلی که در پشت این توطئه ها گوش خوابانده اند پی برد!

اکنون باامعان نظر به سایتهای صوفی ستیز تکفیری امثال فرقه نیوز و خبرگزاری صوفیه بروشنی میتوان دریافت که تاریک اندیشان  در خیال سرهم بندی کردن “شبه سلسله ای جعلی”  و قلابی میباشند که به اصطلاح “بزرگانش” عموما از سربازجویان و دژخیمان سیاهچالهای امنیتی و زیرمجموعه اداره تکفیری “فرق و ادیان” میباشند.

بدون تردید پوستین نشین مقام قطبیت قلابی این طریقت مجعول با چنان بزرگانی، شخصی جز “مهدی طائب” معلوم الحال و صوفی ستیزِ قسم خورده نمیتواند باشد!

اما زهی خیال باطل، چرا که در جنگ میان نور و ظلمت، خورشید را نمیشود پشت ابرهای سیاه حصر کرد!