هارت و پورتهای پوشالی اداره فرق و ادیان برای لاپوشانی ورشکستگی مزدوران و جیره خوارانش!

۱,۳۰۴

شیرجه رفتن در استخر خالی از آب و آکنده از لجن!

دستهای خالی گردانندگان سیاه سایتها و کانالهای ضددرویشی بیش از پیش آشکار شده است!