تظاهرات فعالان حقوق بشر در هامبورگ؛ اعتراض به نقض مستمر و گسترده حقوق بشر در ایران

۱,۰۲۸