اهانت گماشتگان نهادهای صوفی ستیز قرارگاه جنگ نرم سپاه علیه سلسله گنابادی!

۹۴۱

اهانت و بی ادبی مجدد گماشتگان نهادهای صوفی ستیز قرارگاه جنگ نرم سپاه پاسداران برعلیه سلسله علیه نعمت اللهیه گنابادی!

ساعت بیست و سه و بیست دودقیقه بیست و سوم جولای (ژوئیه) ۲۰۱۸ میلادی “گوگل” بطوراتوماتیک اقدام به ایندکس کردن متنی به نقل از سایت ایران گلوبال نمود. نویسنده نگارش متن را مقارن یکشنبه بیست و دوم ژوئیه  ساعت ۱۸-۴۴ دقیقه به اتمام رسانده، اما مدت زمانی بیش از بیست و چهارساعت صرف تجدید نظر و بازچینش مطالب آن شده و سرانجام توسط “فرد دیگری” که در ایران گلوبال حساب نویسندگی دارد آن را انتشار داده  اند.

متن مزبور با هدف حمله به سلسله علیه نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی  به طرح چند محور به شرح زیر پرداخته است:

اول واکنش بسیار هراس آلود نسبت به نطق تکان دهنده و بیسابقه روز اول مرداد ماه هزاروسیصدو نودوهفت شمسی آقای مایک پمپئو وزیرامورخارجه ایالات متحده در جمع ایرانیان مقیم آمریکا در سالن کتابخانه رونالدریگان درباره تجلیل از شخصیت حضرت آقای دکترنورعلی تابنده قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی و تقبیح سیاستهای ضدمردمی نهادهای امنیتی مبنی برسرکوب دراویش صلح جو ومسالمت طلب  این سلسله اصیل تصوف، و اشاره به جنایت سبعانه به شهادت رساندن درویش صلح طلب بیگناه و مظلوم مرحوم شهید خلدآشیان درویش محمدیاور ثلاث. درواقع آقای مایک پمپئو با ابرازنگرانی نسبت به سرکوب سیستماتیک دراویش درایران، بیان مینماید که گروه های فشار و سرکوب قانون گریز در نظام حاکم برایران وقتی با بی آزارترین قشر از ایرانیان چنین رفتارسبعانه ای معمول میدارند، نسبت به سایر گروه های مختلف موزائیک جامعه ایران چه میتوانند بکنند و چه میکنند. همین امر است که توسط آقای مایک پمپئو ابراز شده و عوامل افراطگر و خشونت طلب امنیتی رژیم حاکم برایران را به خشم آورده و موجب شده که  دست نشاندگان و خدمتگزاران این رژیم ناگهان به عکس العمل های لجام گسیخته و جنون آمیز روی بیاورند.

دوم طرح کردن مبحث انحرافی عبور از حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه و ادعای این که جناب آقای مهندس سیدعلیرضاجذبی ثابتعلی شیخ بزرگوار سلسله، عهده دار مقام قطبیت بالفعل این سلسله علیه میباشند. در واقع علیرغم همه احترامی که عموم فقرای سلطانعلیشاهی نسبت به  جناب آقای مهندس سیدعلیرضا جذبی دارند، اما بخوبی آگاه میباشند که حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه هرگز هیچ “قضیه موجبه کلیه”ای درباره امر خلافت خود بیان نفرموده اند.

برخلاف این واقعیت آشکار، نویسنده درمتن مقاله کذائی در “ایران گلوبال” ادعایی عجیب طرح کرده و نوشته: “جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در بیانات خود در جمع اندکی از دراویش و نمایندگان ایشان مورخ ۱ تیر ۹۷ که ابتدا فایل صوتی و بعد فایل تصویری آن منتشر شد در اوج تحریکات مصطفی آزمایش در تشکیک پیرامون صحت و اعتبار بیانیه ها و اعتبار نمایندگی نمایندگان پنجگانه قطب سلسله ، ضمن تاکید بر اعتبار و صحت انتساب بیانیه ها به ایشان و ادامه ماموریت نمایندگان، آقای مهندس علیرضا جذبی (ثابتعلی) از مشایخ سلسله و نماینده اول ایشان را به عنوان خلیفه و جانشین خود معرفی کردند.

این دروغی بزرگ است و ثابت میکند که عمدی درکاراست تا عناصر وابسته به اتاق فکر دستگاه های اطلاعاتی به عوامل خود ماموریت بدهند تا رندانه بحث عبور از جناب آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه را به میان بکشند.

جادارد که سرفرماندهان جنگ نرم رژیم پیش از واگذارکردن چنین ماموریتهایی به ایادی خود یکی دو جلسه آنهارا به کلاسهای اکابر بفرستند تا معنی “قضیه شرطیه” و تفاوت آن را با “قضیه موجبه” و “قضیه سالبه” دریابند  و این چنین بند بیسوادی خود و اربابانشان را به آب ندهند. حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه با ایراد یک “جمله شرطیه” فرموده اند ” اگردرشرایط فعلی من از دنیامرحوم شدم آقای جذبی جانشین من خواهد بود”. این “یک جمله شرطیه”  و مشروط به شرایط بسیار است نه “جمله موجبه”! وجه سلبی جمله این است که اگرعده ای نشسته اند و خام خیالانه به کیفیت ادامه حیات سلسله بعد از قطب حی کنونی فکرمیکنند ول معطلند و خیال خام در دیگ مغز خودشان بارگذاشته اند. آن مدعیان بدانند که هیچ شانسی برای تصدی چنین موقعیتی نخواهند داشت و چه بسا اصلا و اصولا چنان روزگاری را نخواهند دید و خاک برسر درویش و مریدی که دنیای خالی از مرادش را بخواهد درتصور آورد. اما این جمله فاقد وجه ایجابی میباشد. چرا؟ چون ایشان خودشان زنده و درکمال سلامتی حیّ و حاضر و ناظر هستند ونیازی به تعیین خلیفه بعدازخود ندارند و این کاررا نکرده اند.

سوم طرح مبحث حمله به یکی از ماذونان منصوص سلسله نعمت اللهیه گنابادی (آقای دکترسیدمصطفی آزمایش) به منظور تضعیف اعتبار فرمان قطب سلسله حضرت آقای دکترنورعلی تابنده و بالطبع بی اعتبار ساختن جایگاه سلسله علیه نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی.

نویسنده متن در ایران گلوبال باکمال ناشیگری دست و پامیزند تا جناب آقای دکترسیدمصطفی آزمایش را حداکثر به عنوان یک فرد دارنده اجازه نماز در فرانسه معرفی کند. گویی از سر بیسوادی، اصل فرمان صادره به خط و امضای حضرت مولانا دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه را مشاهده نکرده و از صدر و ذیل و طول و عرض و امتداد و عمق ماموریت جناب آقای دکتر آزمایش اطلاعی ندارد. جا دارد که وقتی ایشان گواهی فراغت تحصیل از کلاس اکابر وسوادآموزی را گرفت یکبار فرمان مطاع حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه برای جناب آقای دکترسیدمصطفی آزمایش را مطالعه نموده و یقین حاصل کند که آنچه جناب آقای دکترسیدمصطفی آزمایش به انجام میرساند در انطباق با ماموریتها و اجازات ایشان صادره از ناحیه قطب عظیم الشان سلسله نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی میباشد. آنگاه، دیگر به خود اجازه درازکردن پاازگلیم و اهانت به فرمان قطب جلیل القدر سلسله را ندهد و در معقولاتی که خارج از میدان درک و فهم او است فضولیهای بیجا ننماید.

بنابه فرمان مطاع حضرت آقای مجذوبعلیشاه که مخاطب آن عموم فقرای این سلسله جلیله میباشند هردرویشی موظف است که از یک سو به مراعات دستورات فقری وعبادی و باطنی مشغول باشد و از سوی دیگر از توجه به امور مربوط جامعه و حقوق شهروندی غافل نشود. به این دلیل نیز آقای دکترسیدمصطفی آزمایش هیچگاه به عنوان سخنگوی سلسله سخن نگفته اما به عنوان مدیرمسئول روابط عمومی “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر ” دررسانه ها صحبت کرده تا – با استفاده از مجاری قانونی و تکیه بر موازین حقوق بین الملل و کنوانسیونهای مورد تصویب جامعه جهانی-  از حقوق مظلومانی که اساسی ترین حقوق شهروندیشان توسط شکنجه گران و قانون گریزان پایمال شده دفاع نموده و مانع از ارتکاب این قبیل قانون شکنیها شود.

در پایان لازم به یادآوری است که نویسنده متن منتشره در ایران گلوبال و ناشر آن در این رسانه اینترنتی چهره های خود را بخوبی آشکار ساخته و اینجاست که معلوم میشود که به دلیل  وابستگی راسخ آنها به نهادهای وابسته به مرکز جنگ نرم سپاه پاسداران زیرسرفرماندهی برادران طائب (مهدی رئیس قرارگاه عمار، و حسین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) است که از طرف میکرورسانه های معاند و وابسته به ارگان جنگ نرم سپاه  ( امثال فرقه نیوز و صوفی نیوز…) برعلیه مکتب تصوف و عرفان، ملقب به لقب دهان پرکن و پرطمطراق “بزرگان صوفیه گنابادی” (!!) شده اند

دریغا که کارگزینی نهادهای امنیتی- اطلاعاتی نظام از دوران سعیدامامی جنایتکار درمقام معاون امنیتی وزارت اطلاعات، سالهای سال است که بازجوها و دژخیمان سیاهچالهارا ازمیان بیماران روانی و مبتلایان به روانپریشی به استخدام خوددرمی آورد، و اکنون به دلیل ورشکستگی و ریزش بسیاری از عوامل خود، عده ای از پادوهای پیش پاافتاده را از بخش بازجویی به بخش موسوم به “قرارگاه جنگ نرم” انتقال داده است. به مسئولان استخدام “گماشتگان جنگ نرم قرارگاه سایبری سپاه پاسداران” باید توصیه کرد که عوامل مورد نظرخود را پیش از فرستادن به کلاسهای اکابرازجهت سوادآموزی ابتدایی، به مطب روانپزشکان حاذق ارجاع کرده تا درمانی برای درمان نارسانیهای متعدد روانیشان از قبیل “بای پولاریتی” ،ازهم گسیختگی روانی، و اسکیزوفرنی جستجو کنند.

 

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

پاسخ به یک کذب نامه، منتشر شده در فضای مجازی