آیا درخواست ارائه رمز ایمیل و اکانتهای شخصی توسط بازجو و قاضی قانونی است؟

۷۹۶

سوال: زمانی که بازداشت می‌شویم آیا بازجوها و قضات می‌توانند رمز حساب‌های کاربری و ایمیل را از ما بخواهند و آیا ما این حق را داریم که این اطلاعات را در اختیارشان قرارندهیم؟

بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی با این مساله مواجه شده‌اند که هنگام بازداشت، بازجویان از آنها درخواست می‌کنند که رمز شبکه‌های اجتماعی و یا ایمیل خود را در اختیار آنها بگذارند. زمانی که تحت بازجویی قرار می‌گیرید، می‌توانید از دادن رمز ایمیل و حساب‌های کاربری خود خودداری کنید. مگر اتهام وارده مشخصن با موارد ذکر شده ارتباط مستقیم داشته باشد. بطور مثال ممکن است حساب کاربری شخصی که کارمند بانک است محل عبور مبالغی از یک سازمان کشوری به بانک قرار بگیرد. در اینگونه موارد شخص متهم طبق قانون بر اساس اتهام وارده باید رمز حساب‌های کاربری خود را در اختیار مقامات صلاحیت‌دار قرار دهد.

اما به طور کل بر طبق منشور شهروندی اینگونه اطلاعات، حریم شخصی افراد محسوب می‌گردد. بر طبق بند ۹ و ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:

۹- هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت .
۱۱- پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از‌کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پراخت به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.