به یاد چهلمین روز شهادت قهرمانانه شهید سر افراز و جوانمرد قهرمان درویش محمد یاور ثلاث

۱,۰۹۳

دکتر سید مصطفی آزمایش : به یاد چهلمین روز شهادت قهرمانانه شهید سر افراز و جوانمرد قهرمان درویش محمد یاور ثلاث

دیدی که خون ناحق پروانه شمع را
چندان امان نداد که شب را سحر کند