طوفان توئیترى براى نجات جان ظفرعلى مقیمى ؛ چهارشنبه شب مورخ ١٠ مرداد

۸۲۳

هشتگ :

#SaveZafarMoghimi