طوفان توئیترى براى نجات جان ظفرعلى مقیمى ؛ چهارشنبه شب مورخ ١٠ مرداد

۷۴۳

هشتگ :

#SaveZafarMoghimi