اعتراض درویشان گنابادی به تداوم حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۱,۲۰۹

دراعتراض به ادامه حصر دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی ، و بازداشت و زندانی کردن پیروان این سلسله جمعه شب تظاهراتی در برابر ساختمان کمیسیون اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد.

گفتگوی آقای شهرام میریان از رادیو فردا با آقای محمد شمسی سخنگوی این حرکت اعتراضی :