گفتاری از دکترسیدمصطفی آزمایش؛ مقام شهید راه عشق در قرآن و عرفان

۸۶۳

درویش محمدیاور ثلاث شهیدراه عشق برسر پیمانش با جان جانان ایستادگی کرد و به اوج قله قاف قرب و قاب قوسین پرواز کرد ازجان گذشت و ازپیمان برسر ازادگی نگذشت. توضیحی بر یک تابلو نقاشی از لحظه عروج ملکوتی درویش محمدیاور ثلاث.

تابلو نقاشی اثری از خانم شرمان بهشتی