عبور از قطب سلسله سلطان علیشاهی گنابادی با دستور روزه گرفتن دست جمعی و تعلیم اذکار و اوراد زمان افطار

۸۳۰

عبور از قطب سلسله سلطان علیشاهی گنابادی با دستور روزه گرفتن دست جمعی و تعلیم اذکار و اوراد زمان افطار

روزه فردی چنان چه عرض شد مستحب است, ولی فراخوان و دعوت به روزه دست جمعی نیاز به اجازه از طرف ولی یا وصی دارد. رضا تابنده با ارائه رهنمود برای به جا آوردن یک روزه دست جمعی سه روزه و تعلیم اوراد و اذکار زمان افطار به عده ی قابل توجهی از افراد روزه دار شامل مشایخ, ماذونین, مجازین و فقرای پیش کسوت گنابادی از یک طرف و افراد متفرقه دیگر از سلسله خاکسار و دراویش پاکستانی و افراد غیر درویش, خود را در مقام قطب الاقطابی قرار داد و به اوج قله جاه طلبی, خود را بالا کشید.