مکتب جوانمردی

۸۷۴

آژیدهاگ پدری داشت یزدان پرست و خودش هم پیش از آنکه دست در دست اهریمن گذارد فردی بود بی آزار.

تا اینکه در طعمه اهریمن افتاد و پیمان دوستی و وفاداری با اهریمن بست و‌ وارد مکتب سیاهی گشت.

پس از به قدرت رسیدن همزمان که ، سر‌ جوانان را خوراک مارهای خود و سیستمش می‌کرد، در مکتب نور، پیر مغان مشغول تربیت و پرورش فریدون شاه بود.

تا آنکه آن شاه کیانی همراه با لشکری از جوانمردان با ورودش سیستم سیاهی را برچید و باری دیگر خورشید تابنده لطفش بر همگان تابید.

این افسانه نیست بلکه حقیقت روزگار است.

جنگ بین سیاهی و سپیدی بوده است ‌و خواهد بود و کشتی نوح هم بوده است و خواهد بود.

این من و‌ شما هستیم که با استفاده از خرد خود بر میگزینیم که پیروی از مرد روشن دل کنیم و در کشتی نوح نشینیم و و‌ارد مکتب جوانمردی شویم، یا اینکه خیر وارد مکتب سیاهی شویم.