دستور العمل صادر شده ازجانب قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی گنابادی دکترنورعلی تابنده دررابطه با دیدار ارادتمندان با ایشان دردولتسرا

۴۶۲

اظهارنظر قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی گنابادی دکترنورعلی تابنده درمورد رفع قانونی حصر از منزل ایشان ودستور العمل صادر شده ازجانب ایشان دررابطه بادیدار ارادتمندان با ایشان دردولتسرای شان