بزرگنمایی بی دلیل از یک طرف، فرار کردن از قبول بار مسئولیت از طرف دیگر

۸۱۹

زمان کودکی و نوجوانی تو گذشته رضا, که با لوس کردن خود برای بزرگان سلسله و استفاده ابزاری از عکسها و نامه های حضرت محبوب علیشاه بتوانی از زیر عذرخواهی از مردمشانه خالی کنی.

بزرگنمایی بی دلیل از یک طرف، فرار کردن از قبول بار مسئولیت از طرف دیگر.

جناب رضا تابنده, شما در لایو خود اهمیت اساسی کمپین سه روز روزه را شکستن جو سکوت و خمودگی که بر فقرا حاکم شده بود عنوان کردی؟ بیا و مردانه اقرار کن تا نیاز نباشد اسناد و مدارک روز به روز توطئه همه کسانی را که دنبال خود شما افتادند و به زور و جبر سعی کردند که این سکوت را بر فقرا مستولی کنند روی میز بگذاریم. حافظه مردم کوتاه نیست. مردم را نمیتوان احمق فرض کرد. مگر شماها نبودید که به خانم نسرین ستوده نامه نوشتید و مدعی شدید که چرا از حصر و بازداشت خانگی حضرت آقای مجذوبعلیشاه نگران است؟ مگر این شماها نبودید که نوشتید اصلا آقای مجذوبعلیشاه خودشان تمایل دارند که به سیرت پیغمبرها و معصومها در حصر و زندان باشند؟ حالا شما میگویید که چهارده روز باقیمانده تا عید قربان, درویشها بیایند و هرروز به یکی از همین معصومین متوسل شوند تا رفع محدودیت ها شود؟ مگر شماها نبودید که نوشتید که حضرت آقا بر اساس نوشته کتاب “درمهمانی حاجی آقا” از زندان خوششان می آید و گفته اند که درزندان مرتب میشود ورزش کرد و غذای خوب خورد.
آقارضا شما حالا در لایو خود گزارشی از کمپین سه روز روزه میدهی. شاید بهتر باشد گزارشی هم از کمپین ششماه سکوتی که برسر فقرا برقرار شده بود و سهم خودت در این ماجرای وحشتناک بنویسی. چندبار تکرار کردی که باید سکوت کرد؟ چندبار جو ایجاد کردی که نباید کاری کرد که وضع این که هست بدتر نشود؟ چندبار نوشتی که یک مومن از یک سوراخ دوبار نباید گزیده شود؟ اینها یادت رفته؟ اشتباه نکن. از یاد مردم نرفته. مردم داغدارند. از یک طرف داغ حصر و حرمان و از یک طرف درد بیدرمان سکوت و هراسی که برآنها تحمیل میکردید.

حالا چه شد که رفیق شما یک دفعه هشتگ” اندک اندک” راه انداخت و دسته جمعی پریدید وسط بازی؟ کل پستهای غیر تکراری مربوط به این کمپین مطمئنا کمتر از مجموع برادران و خواهران درویش ما که بی گناه در بند هستند میباشد. همان برادران و خواهران بیگناهی که آن همه شکنجه شدند و وقتی کسی میخواست به فریادشان برسد، موجی به راه مینداختید که این اشخاص بودند که به علت تمرد و نافرمانی باعث همه این گرفتاریها شدند و حالا دارند تقاص پس میدهند شاید خدا عفو کند. همان برادران و خواهرانی که خود شما از آنها برائت جستی و در حکم و ظلم نا عادلانه ای که بر آنها و بر مولایمان رواست شریک هستی.همان برادران و خواهرانی که ما از حال آنها تنها از طریق سایت مجذوبان نور با خبر هستیم. همان مجذوبان نور که فرقه نیوز دائم زیر ضربشان گرفته بود و شما هم خودت دراینستاگرام شخصی خود ت محکوم شان کردی, و وقتی ایشان عموم فقرا را دل شاد کرده و در تاریخ پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ به فعالیتهای خود ادامه دادند تا فقرا و مولا مجذوب علیشاه به سان رسول اکرم و یارانش در مکه زیر بایکوت خبری قرار نگیرند شما از آنها در حسابهای متعدد شخصی خودت همنوا و همآوا با رسانه های مثل فرقه نیوز انتقاد تند تیز و به دور از ادب فقری کردی.

زمان کودکی و نوجوانی تو گذشته رضا, که با لوس کردن خود برای بزرگان سلسله و استفاده ابزاری از عکسها و نامه های حضرت محبوب علیشاه بتوانی از زیر عذرخواهی از مردم بخصوص قربانیهای این دوره تلخ و حسرتبار شانه خالی کنی, حال که میخواهی پا به عرصه مردان بگذاری, بدان که شرط اول این است که مسئولیت اعمال و گفتار شدیدا تخریبگر خودت را بپذیری و از همه عذرخواهی کنی، بعدا به فکر کمپین و دعای توسل و تلقین ذکر و ورد باشی.

تاتوانی در جهان همراه اهل درد باش
یا نبر نامی زمردی یا حقیقت مردباش

اسناد و حکایتها از عصبی بودن و جاه طلبی و لوس و ننر بازی رضا تابنده زیاد است و به امید ان که محدودیتها از دولتسرا هر چه زودتر برداشته شود تا شاید نیازمند به بازگو کردن ان نباشیم, ولی فعلا, به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست, حکایت همچنان باقیست, حکایت همچنان باقیست…

محسن سلطانی (امجد)