در پی اعلام قطعی رفع قانونی حصر ، دکترنورعلی تابنده برای یک ویزیت پزشکی به خارج از دولتسرا تشریف فرما شدند

۸۳۹

در پی اعلام قطعی رفع قانونی حصر، امروز ٢٣ مردادماه قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی گنابادی دکترنورعلی تابنده برای یک ویزیت پزشکی به خارج از دولتسرا تشریف فرما شدند :