محمداسماعیل صلاحی خطاب به حاج محمدآقا تابنده: «وجود شریف دکترنورعلی تابنده متعلق به خود و خانواده نبوده، بلکه تعلق به جامعه بشری دارد»

۱,۴۱۷

هو
١٢١

برادر و دوست عزیز اقای حاج محمد آقا تابنده

فردوسی فرموده :

از این پس نمیرم که من زنده ام

که تخم سخن را پراگنده ام

مردان بزرگ که حیاتشان به عمردنیوی محدودنمیشود و همیشه یادو نام آنهازنده است، درحیات صوری ودنیوی خود متعلق به خانواده و دوستان محدودی نیستند؛ بلکه متعلق به جامعه بشریند و محدود ساختن آنها به خود، ظلمی است عظیم.

سعدی و حافظ و مولانا و عطار درقرون گذشته این ویژگی راداشته اند؛ و دکترنورعلی تابنده در زمانه ما صاحب این خصوصیت است، که وجودشریفش متعلق به خود و خانواده نبوده، بلکه تعلق به جامعه بشری دارد و از اینروست که فرموده :

“تا فقرا را نبینم سلامت جسمانی نمی یابم “

العاقل یکفیه الإشاره و السلام

٢٣ مرداد نودوهفت – صلاحی