انتشار سه پست اینستاگرامی با سیاست های متفاوت

۱,۵۳۱

در عکسی که ضمیمه این نوشتار شده است، سه پست اینستاگرامی نمایان است در ۲ تاریخ مختلف. هر سه پست منتشر شده در یک موضوع می باشد. ولیکن با سیاست های متفاوت!
پست نخست را انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران منتشر کرده که موضوعش برداشته شدن حصر جناب دکتر تابنده می باشد و شوربختانه پس از یک روز با ترفند غوغاسالاران فحاش دوباره برقرار شد!
پست دویم؛ دشنام های مریدانِ قطب مجازی فرقه برائتیان است به درویشان که به جهت پوشش دسیسه حصر دوباره و حربه ماستمالیزاسیون بکار بردند!
پست سویم هم از جانب سایتی موسوم به کتابخانه آنلاین که پوشش خبری قطب مجازی را می دهد و در فقره کمپین روزه اعتراضی هم برای فرقه برائتیان سنگ تمام گذاشت، منتسر شده و رئیس مجازی فرقه هم زیرش را امضاء کرده و تشکر لازم را بعمل آورده است.
حال پرسش ما که تاکنون هم در این شش ماه پاسخی داده نشده! این است: چگونه می شود آنچه را که یک شخصیت برجسته عرفانی صاحب اجازه و حقوق دانان نامی و تیم حقودانان ایشان انجام می دهند و همچنین درویشان عزیز، تحریک و اغتشاش و دکان و غیره است؟! ولیکن، آنچه این جماعت فحاشِ اتهام پراکن انجام می دهند، بجا و خوب و الهی است!؟
چگونه است که؛ صاحبان اجازه و متخصصان حقوقی، کارشان خلاف شده و این جماعت فحاش که شش ماه است به درویشان حمله می کنند! رفتارشان شایسته و بایسته است!؟
خودتان بسنجید و پاسخ بدهید. وجدان هر کسی می تواند راه را نشان دهد و حق و باطل را تمیز دهد.
صرف ارتباط صوری کسی با بزرگان ، نمی تواند رفتارشان مشروعیت داشته باشد.


ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد!

بنویس مزار سلطانی! بخوان کتابخانه! ایران گلوبال و یا هر چیزی که دوست داشتی!

مهراد جم