بزرگان سلسله گنابادی سلطان علیشاهی به قول فرقه نیوز و خبرگزاری صوفیه وابسته به سپاه و برادران طائب

۹۰۳

بزرگان سلسله گنابادی سلطان علیشاهی به قول فرقه نیوز و خبرگزاری صوفیه وابسته به سپاه و برادران طائب :

دکتر رضا تابنده
شرر کنور تبریزی
امیرحسین قشقائیان
آریا سیروس

 

منبع : محسن سلطانی (امجد)