دست امیرانتظام از قبر بیرون خواهد ماند؟

۸۷۸

امیرانتظام مردی قانون مدار بود. او اعاده حیثیت را رسمی می خواست.

فردا در بزرگداشت او این خواسته وی را با خود مرور کنیم.

از نظر او اعاده حیثیت رسمی معنادار بود.

این عمل اصلاح بخشی از تاریخ ایران است نه فقط مسئله فردی یک نفر تنها ،که به جاسوسی متهم و محکوم شد.

او مقاومت کرد تا به ما بگوید که در حق او چه شده است.

چرا که به بهانه جاسوسی او به تعبیر مهندس توسلی که در دادگاه وی گفت :این دادگاه و محاکمه یک جریان است .

اما امیر انتظام با مقاومت خود نشان داد که نمی توانند جریان دیگر را با زبان او محکوم کنند.

او دیگر رفته است اما حقش محفوظ است . این حق اعاده حیثیت رسمی از وی است این را نباید فراموش کرد.

در هر زمانی با هر حکومتی این اعاده حیثیت رسمی باید روزی انجام شود.

تقی رحمانی