رنجنامه خانم مرجان مهاجر همسر ظفر علی مقیمی درویش زندانی

۹۰۹

شکواییه خانم مرجان مهاجر همسر ظفر علی مقیمی درویش زندانی در ۱۳۲مین روز اعتصاب غذای آقای مقیمی در زندانهای قرون وسطایی جمهوری اسلامی – ۲۷ مرداد