واکنش کاربران توییتر به احکام سنگین دادگاه برای درویشان زندانی

۷۷۴