از کجا خبر میگیری؟

۷۸۸

محسن سلطان نژاد (امجد) :

شرر کنور تبریزی ها, شما اخبار احکام صادره برای فقرا و حکم سنگین شیرزن سپیده مرادی را از کجا دریافت میکنی؟ از سایت مزار سلطانی؟