حرکت از این سیاسی تر؟

۸۷۳

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند
چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند
گوییا باور نمی‌دارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

ان سیاستی که بزرگان فرمودند ربطی به فقر و درویشی ندارد, همین است که به نام سلسله و مکتب درویشی فعالیت سیاسی انجام نشود, ولی هر یک از فقرا آزادند که به عنوان یک یا جمعی از بنی بشر فعالیت اجتماعی و سیاسی انجام دهند, چنان چه حضرت مجذوب علیشاه فرمودند “سیاست یعنی روش ادارهٔ جامعه”. پس فقرا که همه عضو جامعه هستند نه تنها حق دارند بلکه مسؤلیت دارند که در جامعه فعالیت کنند.

ولی اینک افرادی که از آنها به عنوان نمایندگان منتخب یاد میشود نامه ای سر گشاده نوشتند و امضاء کردند از طرف سلسله و مکتب درویشی به نهادهای سیاسی بین المللی. این همان سیاست بازی خبیث هست که دکتر نور علی تابنده مجذوب علیشاه هرگز وارد نشدند اگرچه ایشان عمری را در فعالیتهای سیاسی سپری کردند.

برادران گرامی, چنان چه این نامه و امضاء واقعا از طرف شما باشد, و نیز دلیل محکم برای این دارید که یک کانال تلگرامی جدید فقط برای این نامه ساخته شده, این حرکت شما دو حالت بیش ندارد, یا در پی درست کردن قطب حکومتی هستید, یا در پی انید که با این بازی ها حصر را دوباره به مولایمان تحمیل کنید که عذاب ابدی جهنم حاصل این اعمال شوم است.

گوییا باور نمی‌دارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

محسن سلطانی (امجد)