جمهوری اسلامی می خواهد در روند جانشینی قطب در سلسله دراویش گنابادی دخالت کند

۸۱۰

مصاحبه محسن کدیور و وحید بهشتی با تلویزیون اینترنشنال : جمهوری اسلامی می خواهددر روند جانشینی قطب در سلسله دراویش گنابادی دخالت کند و قطبیت در این سلسله را به صورت حکومتی مهندسی کند.