نامه یک درویش گنابادی خطاب به نمایندگان خمسه

۱,۳۲۹

یحیی خوشمرام یکی از دراویش گنابادی به نمایندگان خمسه: متاسفانه گویا برخی از اعضاء محترم گروه پنج نفره، ابوموسی اشعری وار وارد بازی های سیاسی معاویه ها و عمرو عاص ها شده اند!

هو
١٢١

خدای بزرگ را سپاس می گوییم که دشمنان تصوف را از نادانان قرار داد.

خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران

اکنون که نام و آوازۀ پرفتوح دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ولی نعمت فقراء سلسلۀ جلیلۀ نعمت اللهی گنابادی در چهارگوشۀ عالم طنین انداز شده است ، بزرگان علم و اندیشه و ادب و سیاست در سرتاسر این جهان پنهاور آنچنان به نام ایشان تبرک می جویند که گویی به گوهری گرانبهاء دست یافته لاجرم آن را قدر دانسته ارج می نهند . و این همان گوهری است که جاهلان و نادانان حاکم بر ایران در اختیار داشته ولی به ناسپاسی و قدرناشناسی از کف بدادند.
از قرار ، حسودان حقیر و بخیلان دنیا طلب دین فروش ، که هرگز گمان این نمی بردند که اشتهار و محبوبیت دراویش گنابادی اینچنین از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رود و آوازه حسن پیر طریقتشان اینگونه جهانی شود تاب تحملشان طاق شده، قرار از کف داده اند.

توانم آنکه نیازارم اندرون کسی

حسود را چه کنم کو ز خود به رنج درست

بمیر تا برهی ای حسود کین رنجیست

که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست

حال گویا به خاک و خون کشیدن ناجوانمردانۀ صدها تن ازمردان ، زنان و کودکان دراویش آتش حسد این حسودان را فروننشانده اکنون در تلاشی مذبوحانه و با اعمال فشارهای غیر قابل وصف به قطب ۹۲ سالۀ دراویش ، بی هیچ آزرمی خواسته اند تا پیر طریقت یکی از بزرگترین و قدیمیترین سلاسل تصوف در جهان ، وارد بازیهای کثیف سیاسی ایشان شود.

پیر روشن ضمیر با وفاداری به اصول درویشی که همانا «عدم دخالت درویشی در سیاست است» اعلام فرمودند که درویشی هرگز و به هیچ قیمتی وارد بازیهای سیاسی نخواهد شد گرچه دراویش آزادند.

ظاهراً عُمال حکومت با ناامیدی از همراهی بزرگ زمان ، به گروه پنچ نفره روی آورده از ایشان خواسته اند تا مرام پاک درویشی را وارد بازیهای سیاسی نمایند.

متاسفانه گویا برخی از اعضاء محترم گروه پنج نفره فراموش کرده اند که هرچه دارند از ولی نعمت خود دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه دارند و ابوموسی اشعری وار ، بی بهره از تخصص لازم ، وارد بازی های سیاسی معاویه ها و عمروعاص های زمان شده ، راه مقابله با ولی نعمت خود را در پیش گرفته و با صدور بیانیه ای که خارج از اختیارات ایشان است، پای از حدود اختیارات تعیین شده فراتر نهاده و عملاً و رسماً درویشی را وارد بازیهای سیاسی کرده اند، که بدین ترتیب و لاجرم از شرط عدالت خارج شده اند.

احتمالا باید منتظر باشیم تا در آینده بیانیه هایی در عزل و نصب مشایخ و ماذونین از ناحیه ایشان صادر شود!

به ایشان یادآوری می گردد که اعتبار و احترام ویژۀ خود را در میان فقراء که فعلاً از سوی پیر بزرگوار به ایشان امانتاً و موقتاً مرحمت شده است ، بعنوان امتحانی الهی در نظر گرفته و بیاد آورند در صورتی که قطب سلسله مصلحت بدانند و ایشان را معاف کنند – چنانکه قبلا هم درگذشته ای نه چندان دور شاهد بوده ایم – احترام ایشان مانند سایر فقرا خواهد بود.

همچین نظر به اینکه صاحب این خانقاه فقط یک تن می باشد، لذا بیانیه ای را که این گروه پنج نفره صادر کرده اند و نیز تمامی بیانیه هایی که از این به بعد ا ز ناحیۀ ایشان صادر خواهد شد ، نظر شخصی خودشان تلقی شده و هیچ اثر الزام آوری نسبت به فقراء سلسلۀ جلیلۀ نعمت اللهی گنابادی نخواهد داشت.

هر دلی کز عشق تو آگاه نی

گو برو کو مرد این درگاه نیست