بچه هیاتی های نفوذی صادراتی و وارداتی در میان دراویش؛ به قلم امجد

۹۷۱

مزدوران نفوذی صوفی ستیز اداره فرق و ادیان متعلق به اطلاعات سپاه یا همان بزرگان سلسله فرقه نیوزی برائتیه تا چندی پیش فقط اخبار رضا تابنده و کانال مزار سلطانی را قبول داشتند ولی امروز هر ورق پاره و خیانتنامه ای را که از سوراخ های مجعول تازه تاسیس شده در فضای مجازی بیرون میاید استقبال و دفاع میکنند.

غیر از این است که این افراد پای بند به هیچ اصولی نیستند و استقلال فکری ندارند و فقط به دستور اداره مرکزی شان عمل میکنند؟

زهی خیال باطل که این بچه هیاتی ها در سر میپرورند.

محسن سلطانی (امجد)

@amjadsoltannejad

🌷@gonabadisufinews