تیتر روزنامه وطن امروز برای تخریب درویشان گنابادی

۵۳۷

واکنش یکی از کاربران توییتر به احکام صادرشده برای درویشان گنابادی در گلستان هفتم :