دکترسیدمصطفی آزمایش؛ محمدیاور ثلاث و محمدراجی الیگودرزی شهیدان عروج کرده به سرزمینهای فرادست و جنات خُلدِ برین!

۱,۷۹۳

جانباختن مظلومانه، مقامی منیع است. جایگاه شهیدانِ جاوید ،جنات عدن و بوستانهای خلد برین است.

آن از خویش گذشته و به حق پیوسته که پروانه صفت طواف شمع حقیقت میکند، نفس نفیس بزرگواری است که بُن مایه جوهر مقدسش را سرمایه دفاع از ارزشهای مکتب انسانساز مینماید، و سرِ سرکش و بلند خود را در برابر سبعیت ددمنشان انسان نما فرود نمی آورد!

به فرموده حافظ شیرازی:

حجاب چهره جان میشود غبار تنم

 خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است

 رَوَم به روضه رضوان که مرغ آن چمنم