وای بر شما …

۱,۰۰۵

امروز به دوستی غیردرویش برخوردکردم که میپرسید :

” این آقایان نمایندگان تعیین شده با این سخنها و نامه هایی که بیرون میدهند، آیا نماینده های رژیم هستند که این قبیل مطالب را به دراویش تحمیل میکنند؟  یا این که نمایندگان سلسله نعمت اللهی هستند که برای حل و فصل امورشان نزد حکومتیان معین شده اند؟ اگر مورد اول استکه قابل درک است . این قدر به شما اجحاف شود و مواضع رژیم از دهان آنها، اما به اسم شما بیرون بیاید؛ پس در این صورت چرا شما عکس العملی نشان نمیدهید و تکذیب نمیکنید. ولی اگر مورد دوم است که وای بر شما. این همه مماشات با این ناجوانمردان. وای بر ما ملت که دراویشمان هم از این قماش هستند و کاسه داغتر از آش شده اند .”

حالا این سئوال برای خود من هم به عنوان یک فقیر عادی مطرح شده :

” این آقایان خمسه نمایندگان چه کسی هستند، آیا هنوز ریسمان درویشی را که یک سرش در دست قطب وقت است در دست خود نگه داشته اند و یا آن را رها کرده و مطلقا رفته اند در کام حکومتیان و فقر و درویشی را یکسره به کناری گذاشته اند و با آنها همکاری میکنند، تا از سلسله فقط یک شکل بدون محتوا و یا با محتوایی خوشایند حکومتیان بسازند؟!”

بقلم «ندای وجدان»

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.