نامه سرگشاده یحیی خوشمرام و جمعی از درویشان گنابادی به نماینده محترم حسینعلی کاشانی

۹۱۴

هو
١٢١

جناب آقای حسینعلی کاشانی

سخنان جنابعالی را که درتایید و تقویت مساله نمایندگی مولای معظم درگرگان بیان داشتید همه مافقرا شنیدیم اما مساله مهم دراینجا این است که:

اولا شما خود جز نمایندگان هستید ودفاع شما بدلیل ذی نفع بودنتان محل اعتبار و اعتنا نمیتواند باشد.

ثانیا ملاک مافقرا در پذیرش سخن شما نمایندگان خمسه استقبال و یاعدم استقبال دشمنان و سایتهای صوفی ستیز نظیرفرقه نیوز و خبرگزاری صوفیه است که هرجا سخنان شما مورد استفاده و استقبال این سایتها قرارگرفت میفهمیم که این سخنان تلقین شده ازطرف دشمنان به شماست و نباید به آن اعتنا نماییم.

بیانیه های شما پنج نفر بلا استثنا از این قبیل است :

بعلاوه بیانیه های سابق حضرت آقا موجودند و هیچ همخوانی بین آن مطالب سابقه بامطالب فعلی مطروحه دربیانیه های منتسب به معظم له از اول اسفند تاکنون وجود ندارد ایا العیاذبالله حضرت ـآقا متحول شده اند و یا اینکه همانطورکه خود ایشان دراول تیرماه فرمودند تصمیمات شما پنج نفر را با انکه با آن مخالف میباشند،تایید کرده اند!

اما در مورد خدمات شما پنج نفردراین مدت باید عرض شود که:

اولا اگر خدمتی ارائه کرده اید برای خدا بوده است.

ثانیا در پاسخ شما را به تذکره الاولیا و سخن اویس قرن به خلیفه دوم أحاله میدهیم.

ثالثا من باب مثال آقای میریونس جعفری که نه ازنظر فقری شخص برجسته ایست و نه ازلحاظ اجتماعی دارای جایگاهی است و نه از لحاظ علمی مرتبه ای دارد چه خدمتی جزهمسو نمودن جامعه فقری به نهادهای امنیتی ارائه کرده واصولا این شخص چه محلی ازاعراب را دارد که ما بخواهیم به او توجه کنیم جزانکه با همسویی کامل بانهادهای امنیتی خود را به حضرت آقا و سلسله تحمیل نموده است ودر همه امور از عزل و نصب مشایخ گرفته تا برگزاری مجالس نیاز و تشرف فقرا و امورخانوادگی حضرت آقا دخالت بیجا مینماید و وقاحت را تا انجا پیش برده که ازخانواده تابنده و برادران حضرت آقا و نیزمشایخ درخواست تصویرکارت ملی نموده تا آن را دراختیار نهادهای امنیتی قرار دهد و خصوصی ترین اطلاعات را به راحتی به آنها میدهد و ازحاج محمداقاتابنده نهایت سو استفاده را برده و ایشان را باخود همراه ساخته است .

آقای کاشانی عزیز قضیه درویشی قضیه تشکیل جلسات قرائت قران در گنبد کاووس نیست که شما بخواهید همان رویه را دراینجا پیاده کنید برادر عزیز از منبر برای تسویه حسابهای شخصی مانند اخوندها استفاده نکنید این تریبونی که بدست شما افتاده مسوولیت عظیمی را متوجه شما ساخته و قطعا مخاطب این آیه میباشیدکه ؛«لم تقولون مالا تفعلون کبرمقتاعندالله ان تقولوا مالاتفعلون».

متاسفانه سخنرانی شما در گرگان حیات دوباره ای به سایت «فرقه نیوز» و دستاندکاران شیطان صفت این سایت بخشید تا کی باسخنرانی نسنجیده آب به أسیاب دشمن میریزید شما را به خد اکافی است!

ضمنا تذکرا عرض مینماید ولایت و ولی مشروط درتصوف بی معناست و آقای مهندس جذبی جانشینی ایشان مشروط به شرایط فعلی شده که براین اساس ازاصل مخدوش است و با تغییرشرایط و رفع قانونی حصر سالبه بانتفا موضوع میباشد.

یحیی خوش مرام به نمایندگی از سوی جمعی از فقرای نعمت اللهی