مگر عقل سلیم باور دارد چنین افسانه موهومی را ؛ بقلم عبدالله گمنام

۱,۳۵۷

  هو

 ١٢١

اعلام میدارد این بنده گمنام خدا

که آقای حاج حسینعلی کاشانی و سایر دوستان ایشان که به نمایندگان خمسه مشهورند،  با مزدوران معاندفقر و درویشی که راه خدا و انبیا و اولیا علیهم السلام است همراهی دارند و سخنان ایشان را به جمع شمافقرا اعلان و تلقین مینمایند و مدتی است که موجبات حصر دوباره مولانا المعظم حضرت مجذوبعلیشاه رافراهم ساخته اند.

با وجودیکه قانوناً رفع شده ، بلکه پس از رفع اولیه که در ١٣ تیرماه گذشته انجام شد، به واسطه آنکهنمیخواستند شرایط فعلی که منصب آینده آقای سیدعلیرضاجذبی به آن مشروط بود، متغیر گردد.

به اصرار از مقامات خواستند تا قوای حارسه خود را بر در دولتسرای یار باز آورند و فلان و بهمان رابهانه حصر دوباره دلدار ساختند و مکرر در بوق و کرنا کردند که فلانی بی اجازه آمده و فلان جمعیشبانه گوسفند آوردند به جهت قربانی.

 مگر عقل سلیم باور دارد چنین افسانه موهومی را. خلاصه آنکه آقایان  در این شش ماهه کردند آنچهکردند و گفتند آنچه خواستند؛ الحال نوبت ماست که طبل رسوایی ایشان را به خواست خدا به صدا در آوریم که هر کسی پنج روزه نوبت اوست.

عبدالله گمنام

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.