فرهنگ بزرگ تصوف؛ بقلم داوود مهراد جم

۷۸۲

آخوندهای جاسوسی که ۴ دهه است بر ایران حاکم شدند و از چند گروه تشکیل می شوند. با هر بهانه ای می خواهند فرهنگ بزرگ تصوفرا که گره خورده با زندگی ایرانیان در طول  تاریخ است، را برچینند!
در این سالها از هر دری وارد شدند و صدماتی وارد کردند، ولیکن نتوانستند هدف خود را که مأموریتش را دارند به سرانجام برسانند. پس در نتیجه در چند سال اخیر طرح های جدیدی ریختند که از در دوستی! وارد شده و  تصوف را مصادره کنند!
این حملاتی که می بینیم به بخشی از درویشان گنابادی وارد می شود، از جهت این است که؛ ایشان پی به توطئه های رژیم برده اند و سر خم نمی کنند در مقابل این جاسوس ها، در نتیجه برآن می شوند که؛ ایشان را تخریب و تحقیر کنند. خوشبختانه روحیه جوانمردان درویش که از ایمان ایشان نشأت گرفته، بسیار بالاست و این افراد حقیر نمی توانند با این کارها اهدافشان را عملی نمایند.
اینها نمی فهمند! هر چه بیشتر تلاش کنید، درویشان استوارتر و شماها منفور تر خواهید شد.

نویسنده : داوود مهراد جم

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.