محمداسماعیل صلاحی با انتشار نامه ای از فشار نهادهای امنیتی در ارتباط با سخنرانی دکترنورعلی تابنده خبر داد

۱,۵۷۹

نامه افشاگرانه محمد اسماعیل صلاحی در ارتباط با سخنرانی آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در اول تیرماه ۹۷ و فشار نهادهای امنیتی بر ایشان

هو
١٢١

بعرض برادران ایمانی میرساند؛ نمایندگان محترم

بندگان حضرت اقای حاج دکترنورعلی تابنده مدظله وکلای آن جناب در امور اجتماعی هستند و به هیچ وجه وکالت آنها جنبه طریقتی ندارد وتنهاوتنها جنبه سفارت دارد و همانطورکه در رساله شریفه صالحیه ذیل حقیقت ۶۵١ فرموده اندکه؛

“وکلا اربعه خلافت نداشتند بلکه سفارت بود و دستگیری نمی نمودند”.

جنبه معنوی ندارند بلکه حسب اظهار یکی از نمایندگان خمسه که سند آن موجود است حضرت آقا در سخنرانی اول تیرماه قصد نداشتند نامی از نمایندگان ببرند، بلکه همه فقرا را نمایندگان خود معرفی فرموده و ازجنبه توقیفی و انحصاری خارج فرمودند و بعدا درضمن سخنرانی به اصرار آقای میریونس جعفری که ورقه ای راکه شامل أسامی پنجگانه بود به ایشان تقدیم داشته و در آن ورقه نوشته که جان ما پنج نفر از طرف فقرا درخطر است و اگر اسم از ما نبرید احتمال خطر جانی نسبت به ما میرود که آنگاه بندگان حضرت آقا از راه ترحم ذکری از أسامی آنها نمودند.

و قبل از تشکیل جلسه اول تیرماه نیز از طرف بعض نهادهای امنیتی با حضرتشان تماس گرفته شده و از ایشان مواردی از جمله معرفی فرد مورد تایید آن نهادها بعنوان جانشین را خواسته اند و البته بندگان حضرت آقا «به یکی دو مورد از خواسته های ایشان اشاره لطیفی که در حکم عدم اشاره است برای اسکات آنها فرموده اند».

العاقل یکفیه الاشاره

۶شهریورماه ١٣٩٧-محمداسماعیل صلاحی