همه چیز خوب است؟! بقلم مهرداد صیامی

۷۸۳

همچنان که سرکوب خواهران و برادران ایمانیمان در زندان شدت گرفته، فیلمهایی در صفه های مجازی از حضرت آقا (ارواحنا فداه ) پخش گشته تا فقرا را مجبور به سکوت کنند.

که همه چیز خوب است.

در چه خیالید؟ خودتان را گول میزنید.

حضرت آقا فرمودند :

« … و مولی را که با هر ذره همراه و هر دلی را بسوی او راهیست و نظر و تربیت و عنایت خصوصا بدلهای مومنین دارد بجوید…»

باطن حضرت آقا با فقرای زندانی است و از این لحظات در ناراحتی بسر میبرند و میبریم. آری!

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند

گوییا باور نمی‌دارند روز داوری

کاین همه قلب و دغل در کار داورمی‌کنند

یا رب این نودولتان را بر خر خودشان نشان

کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند

 

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.