ضرب و شتم دو درویش گنابادی توسط زندانیان بند اشرار به تحریک مسئولان زندان فشافویه

۸۶۳

رسول هویدا و  رضا سیگارچی دو تن از درویشان گنابادی که در جریان حمله روز هفتم شهریور گارد زندان فشافویه به درویشان گنابادی، از تیپ ۴ به سلول انفرادی و سپس به بند اشرار منتقل شده بودند توسط زندانیان این بند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

به گزارش مجذوبان نور، زندانیان بند اشرار به تحریک مسئولان زندان این دو درویش را مورد حمله قرار داده‌اند.

رضا سیگارچی و رسول هویدا پس از آن‌که گارد زندان فشافویه، درویشان متحصن در تیپ ۳ را مورد هجوم و ضرب و جرح قرار دادند در تیپ ۴ دست به تحصن اعتراضی در حمایت از درویشان تیپ ۳ زده و در پی این اعتراض به سلول انفرادی و از آنجا به بند اشرار منتقل شدند.